โรงเรียนปาณยาพัฒนาการมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความรับผิดชอบ รวมทั้งรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถม นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์แล้ว ในทุกระดับชั้นยังจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการปฎิบัติจริงตามขั้นตอนวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมได้จัดให้มีชมรม I-Sci ในระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 ส่วนประถมปีที่ 4-6 นักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรมตามความถนัดและความสนใจได้ถึง 11 ชมรม การพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและการแสดงออกได้จัดให้มีการสอนคอมพิวเตอร์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ เช่น ต่ายคณิตศาสตร์ และ ค่ายภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังจัดเตรียมความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมอาเซี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าใจและปรับตัวสู่ AEC ได้อย่างมั่นคง

At Panaya, our teaching methods derive from our concerns for the students' performance and achievements from Kindergarten level through Primary level. Panaya's curriculum includes introduction to basic Mathematics, Science, which emphasize logical reasoning and analytical skills. We are committed to helping a child develop as a whole person and to become a responsible citizen through music, art, basic sciences, social studies and Chinese Language. English language is taught with emphasis on the four-key communication skills: listening, speaking, reading and writing. We have introduced the newly developed teaching methods such as "Story-line Method,” “Project Approach" and "Whole Language" to encourage students' involvement with the teaching materials.

At Panaya, we recognize that we live in the world of advanced technology where English are the most important means of communication. We are confident that the bilingual (Thai-English) education is necessary to prepare students for their future academic careers. Here at Panaya, English classes are taught by highly qualified, experienced native English speaking teaching staff. The English Program curriculum at Panaya was developed to provide students with a natural English speaking environment, encouraging them to use English as means of communication both at school and at home. The English Program building for primary students is an example of visionary design that incorporates successful curriculum with the joy of learning. All classrooms are equipped with the latest media platforms and teaching mediums to accommodate the highest level of learning experience. Our Kindergarten English Program classrooms are also equipped with vast teaching mediums with the aim of providing the best early childhood education environment.

Scroll to top