ข่าวและประกาศ

ปฏิทินโรงเรียน

School Calendar Description

More

กิจกรรมโรงเรียน

English Camp ทางโรงเรียนได้ทำการจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ค่ายวิชาภาษาอักฤษนั้นมีจุดประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมจากในห้องเรียนปกติโดยผ่านกิจกรรมต่างๆโดยที่นักเรียนจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

More

More

สื่อโรงเรียน

การนำเสนอข่าวของโรงเรียนโดยไทยทีวีสีช่อง 3

การนำเสนอข่าวของโรงเรียนโดยไทยทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับผลสอบ O-NET ที่นักเรียนหลายคนของโรงเรียนทำคะแนนสอบได้เต็ม

Scroll to top